Telefon / WhatsApp / Skype
+86 18810788819
E-poçta
john@xinfatools.com   sales@xinfatools.com

Kebşirleýji ýangyç göçme tozan ýygnaýjy

Gysga düşündiriş:

Önümiň esasy parametrleri

Tozanly gazyň howa mukdary: 8000m3 / sag çenli

Süzgüç meýdany: 48 m2 çenli

Tozan howanyň amatly temperaturasy: 100 dereje
Çykyşdaky tozanyň konsentrasiýasy: 5mg / m3 çenli (tozan ýygnaýjy sebäpli)


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Giriş

Jübi kebşirleýji ýangyç çykaryjy, aňsat hereket etmek we ýerleşdirmek üçin tormoz enjamy bilen iki ugurly we iki aýlawly poliuretan rolikli.

Kebşirleýişde, üwemekde we beýleki ýerlerde öndürilýän tüsse we tozany arassalamak, şeýle hem seýrek metal bölejikleri we gymmatly material ýygnamak üçin amatlydyr.

Kebşirleýiş tüsse çykaryjysynyň süzgüçli kartriji, ýokary süzgüç takyklygynyň import edilýän süzgüç materialyndan ýasalýar we 0,5μm kebşirleýiş tüssesini süzüp bilýär.Ekstraktoryň iş güýjüne we tozan mukdaryna görä, süzgüçli kartrijiň ulanylyş möhleti başga.

Amal:

41

Merkezden gaçyryş fanaty arkaly kebşirleýji tüsse tükenik girelgesine girýär.

Universalhliumumy tozan kapoty ýangyny tutujyny düzýär.Uçgun alaw tutujy tarapyndan petiklener.

Çökündi kamerasyna tüsse gazy, Gödek tozan gönüden-göni külüň üstüne düşýär, süzgüç arkaly daşky tozan bölejikleri, süzgüç süzgüç arassalanandan soň arassa gaz arassa otaga gidýär.

Arassalanandan soň howa süzgüji we işjeňleşdirilen uglerod adsorbsiýasy.

Üstünlikleri

1. ABörite getirilen ABB turbo fanaty we hereketlendirijisi, hereketlendirijiniň aşa köp zynjyrlara, ýokary howpsuzlyk, durnukly iş ýerine garşy ýanmagynyň öňüni alyň.

2. Gurlan PLC merkezleşdirilen dolandyryş re modeimini, ýönekeý gurluşy, aňsat işlemegi ulanýar.

3. Impuls görnüşi awtomatiki tozan akdyrylyşy: süzgüç üstündäki tozany has gowy we arassalamak üçin kül aýyrýan giňişleýin awtomatiki aýlaw hasaplaýjyny kabul edýär.Toz ýygnaýjynyň elmydama howanyň siňdirilmegini saklap bilýär.Howa gysyjy bölekleriniň aşagynda ýokary basyşly şlang birikmesi bar.Arassalaýjynyň elmydama gowy iş ýagdaýynda kepillendirip biler.(Ulanyjynyň talaplaryna görä, ony awtomatiki ýa-da el bilen dolandyryp bileris)

4. Süzgüçli kartrij, import edilýän materiallary, uzak ömri kabul edýär.Tozan bölejiklerini, 0,3 mikron siňdirip biler.Çygly we ýelmeýän tozan üçin süzgüç effekti.

5. universalhliumumy goluň islege görä işjeňligi 360 dereje hereket edip biler.Düwürtik gazyndan flýu gazyny sorup bilýär, tozan ýygnamagyň tizligini ep-esli ýokarlandyrýar, işçileriň saglygyny goraýar.

6. fireangyn howpundan we şlakdan arassalaýjy, üç sany uly däne gorag çäresini kabul etdi, arassalaýjynyň hyzmat möhletini has uzyn, has ygtybarly we ygtybarly edýär.

42
43

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1-nji sorag: Synag üçin nusga alyp bilerinmi?
  J: Hawa, nusgany goldap bileris.Nusga, aramyzdaky gepleşiklere görä ýeterlik derejede alynar.

  2-nji sorag: gutulara / kartonlara logotipimi goşup bilerinmi?
  J: Hawa, OEM we ODM bizden elýeterlidir.

  3-nji sorag: Distribýutor bolmagyň artykmaçlyklary näme?
  J: discountörite arzanladyş Marketing goragy.

  4-nji sorag: Önümleriň hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?
  J: Hawa, müşderilere tehniki goldaw problemalary, sitata ýa-da gurnama prosesinde ýüze çykyp biljek islendik mesele, şeýle hem soňraky goldaw goldawy bilen müşderilere kömek etmäge taýyn inersenerlerimiz bar.Gaplamazdan ozal 100% öz-özüni barlamak.

  5-nji sorag: Sargytdan öň zawodyňyza baryp bilerinmi?
  J: Elbetde, zawodyňyza geleniňizi hoş geldiňiz.