Telefon / WhatsApp / Skype
+86 18810788819
E-poçta
john@xinfatools.com   sales@xinfatools.com

OEM / ODM prosesi

Size diňe bir önüm däl;XINFA bu ugurda 20 ýyl bäri işleýär we markaňyzy gurmaga we girdejiňizi artdyrmaga kömek edýän hünärmenler toparyny üpjün edýär. Dizaýny üpjün edýärsiňiz we umuman bir hepdäniň dowamynda size çözgüt bereris.

1-nji ädim
Köp sanly aýratyn we üýtgeşik dizaýn hödürleýäris.

2-nji ädim
Amplehli nusga tölegleri indiki köpçülikleýin sargytlarda size gaýtarylar.

3-nji ädim Önümçilik
Nusgany tassyklanyňyzdan soň işe başlarys.

4-nji ädim Synag
Gämiden öň 100% hil barlaýarys.

Näme üçin pes MOQ kabul edýäris?

1. Satyn almagy ýönekeýleşdiriň

2. Artykmaç meseleleri ýok ediň

3. Nagt pul dolanyşygyny dolandyrmak

4. ippingük daşama çykdajylary

Iň az sargyt mukdary (MOQ) talap, üpjün edijiden satyn alyp boljak iň az sany kesgitleýär.Mysal üçin, iň az sargyt mukdary 100 bölek, 100 bölekden az sargyt edip bilmejekdigiňizi aňladýar.Şonuň üçin MOQ talaby ownuk alyjylar üçin päsgelçilik bolup biler, esasanam adatça dürli önümlere esaslanýar.

Şeýle-de bolsa, XINFA müşderilere amatly girdeji derejesini saklamaga mümkinçilik berýän gaty pes MOQ talaplaryny kabul edýär. Munuň sebäbi DEM-iň öz ösüş topary we kebşirleýiş fakelleri, gaz basyşy sazlaýjylary barada gaty doly üpjünçilik zynjyry bar.

Soňky ýyllarda Messer Group, Hi-Lo UK, SWP, GCE topary, ESAB Toparyna ýokary hilli kebşirleýiş önümlerini hödürlemegi dowam etdirdik.

Çalt eltip bermek

Önüm gözlemek üçin has köp wagt sarp etmegiň zerurlygy ýok.DEM-iň maksady bir bitewi hyzmat bermek.Önümleri ösdürmek, öndürmek, hili barlamak, gümrük taýdan resmileşdirmek, logistika we ş.m. ýaly ähli işler bilen gyzyklanýarys. Hyzmat işgärlerimiz buýrugyň iň soňky ösüşini size hödürlärler.
eltiş hyzmatlarymyzda deňiz ýükleri, howa ýükleri we ekspress kurýer bar.