Telefon / WhatsApp / Skype
+86 18810788819
E-poçta
john@xinfatools.com   sales@xinfatools.com

Biz hakda

logo-1

Pekin Xinfa Group Co., Ltd. 2003-nji ýylda döredildi. Bu gözleg we önümçilik, önümçiligi we satuwy birleşdirýän professional toplumlaýyn kompaniýa.Sinfanyň iş gurluşygy gurluşyk enjamlaryny, maşyn önümçiligini, täze material önümçiligini, kebşirleýiş enjamlaryny, CNC gurallaryny we ş.m. öz içine alýar we ýurtda ýokary abraý gazandy.
Kompaniýanyň häzirki wagtda 300-den gowrak işgäri, 90-dan gowrak hünär we tehniki magistral we 100-den gowrak dürli gurluşyk we gaýtadan işleýän enjam bar.Güýçli ykdysady we tehniki güýji bar.Renqiu, Hebei we Baoding, Hebei şahamçalaryny we Şenýan, Çaňçun, Wuhan, Taýýuan we beýleki ýerlerde şahamçalary açdy.
Kompaniýanyň onlarça milli oýlap tapyş patenti bar.Köp içerki zawodlar we gözleg-barlag edaralary bilen strategiki hyzmatdaşlygymyz bar.Dürli sebitler we kärhanalar bilen dürli hyzmatdaşlykda baý hyzmat tejribämiz bar.
Häzirki wagtda kompaniýamyzyň giňişleýin önümçilik güýji Pekin-Týanjinin-Hebeý sebitinde şol pudakda öňdebaryjy orny eýeledi.Iň oňat bäsdeşlik ukybymyzyň bardygyna we siziň iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz boljakdygyna berk ynanýarys.

topary
kompaniýa (5)

Döredildi

kompaniýa (1)
+

Işgärler

kompaniýa (2)
+

Gaýtadan işlemek enjamlary

kompaniýa (6)
+

Milli oýlap tapyş patentleri

“Xinfa Group Co., Ltd.”

Näme üçin bizi saýlamaly?

Döredileli bäri, “Xinfa Group Co., Ltd.” hemişe hil taýdan ýaşamak we abraýy ösdürmek maksadyna eýerdi.2003-nji ýylyň ikinji ýarymynda kompaniýa ISO9000-e berk laýyklykda çig mal satyn almakdan önüm önümçiligine, önüm satuwyndan başlap satuw hyzmatyna çenli, seresaply dizaýndan gurluşyk we gurnama çenli halkara derejesinde ýokary hilli dolandyryş düşünjelerini girizip başlady. ülňüleri.2004-nji ýylyň Baýdak aýynda resmi taýdan ISO9000 hil ulgamy şahadatnamasyny kabul etdi;2007-nji ýylyň maý aýynda we 2009-njy ýylyň aprelinde ISO9001 hiline gözegçilik we barlagdan geçdi;2010-njy ýylda kompaniýa ähli güýjüni kompaniýanyň hil dolandyryş ulgamyny hemmetaraplaýyn kämilleşdirmäge gönükdirdi we bir wagtyň özünde ISO90014: 2008 täze wersiýa barlagyndan geçdi.ISO9001: 2008 täze wersiýa şahadatnamasyny aldy.

Topar kompaniýasy tarapyndan öndürilen we dolandyrylýan kebşirleýiş enjamlary, gül köpügi, uglerod molekulýar elek we CNC gural seriýasy önümleri, milli senagat in Engineeringenerçilik hiline gözegçilik we gözegçilik merkeziniň gözleginden geçdi we degişli pudak standartlaryna we talaplaryna doly laýyk gelýär.2004-nji ýylyň mart aýynda Hytaýyň senagat materiallary dolanyşyk birleşigi tarapyndan esasy mahabat önümi hökmünde ykrar edildi;2004-nji ýylyň aprelinde Hytaýyň senagat materiallary bazary birleşiginiň synyndan geçdi we "hil, hyzmat we ygtybarlylyk üçin AAA derejeli kärhana" hökmünde ykrar edildi;2006-njy ýylyň sentýabr aýynda Hytaýyň hil şahadatnamasyny, Karz gözegçiligi we dolandyryş birleşigi tarapyndan berlen "Hil, hyzmat we karz boýunça AAA kärhanasy" şahadatnamasyndan geçdi.2021-nji ýylda kompaniýa ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde ykrar edildi (şahadatnama belgisi: GR202111003277).

Biz kim?

“Xinfa” kompaniýasy 1983-nji ýylda esaslandyryldy, ozal Renqiu Xinfa skafing zawody diýlip atlandyryldy we Song maşgalasynyň dört dogany tarapyndan esaslandyryldy.Gurluşykdan soň Hebei Renqiu ongongxin Gurluşyk Gurallaryny Bejeriş Zawody döredildi, işini we önümçilik gerimini giňeltdi, kebşirlemek, torna we öwrüm gurallary ýaly önümleri we taslamalary goşdy.2003-nji ýylda Song maşgalasynyň dört doganynyň biri bolan jenap Song Çianliang, atlaryny Sinfa Jingjian Senagat we Söwda Co., Ltd., Sinfa Jingjian Foundation Engineering Co., Ltd. Ltd. we Xinfa New Material Technology Co., Ltd. Pekinde Xinfa Group Co., Ltd. birleşdirildi. Beýleki aýdym doganlary we olaryň nesilleri Xinfa First Construction Engineering Co., Ltd. Tianjin Sinfa Üçünji Gurluşyk In Engineeringenerçilik Ş. Tianyi Kebşirleýiş Enjamlary Co., Ltd., Hebei Best Precision Tool Technology Co., Ltd., Pekin Ruimaituo Söwda Co., Ltd. we ş.m.

41 ýyllap üznüksiz ösüş we toplanmakdan soň, müşderilere öz wagtynda netijeli iş çözgütleri berip biljek, müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp biljek we satuwdan soň has gowy hyzmatlary üpjün edip biljek kämil gözleg we önümçilik, ulag we satuwdan soňky hyzmat ulgamyny döretdik. .Önümçilikde öňdebaryjy önümçilik enjamlary, hünärmen we tejribeli inersenerler, ajaýyp we gowy taýýarlykly satuw toparlary, berk önümçilik amallary we aýratynlaşdyrylan hyzmatlar dünýä bazarlaryny ösdürmek üçin bäsdeşlik bahalaryny we ýokary hilli önümleri üpjün etmäge mümkinçilik berýär.“Xinfa Tools” müşderilere iň oňat önümler bilen yzygiderli üpjün etmegi we gowy abraý gazanmagy maksat edinip, ýokary ussatlyga, çykdajylaryň ýerine ýetirilişine we müşderiniň kanagatlanmagyna ünsi jemleýär.

enjamlar (1)
enjamlar (3)

Ilki bilen hil we ilki bilen hyzmat düşünjesi bilen her bir müşderä tüýs ýürekden hyzmat edýäris.Meseläni wagtynda çözmek biziň hemişelik maksadymyzdyr.Ynam we yhlasdan doly “Sinfa Gurallary” hemişe siziň ygtybarly we höwesjeň hyzmatdaşyňyz bolar.

Şahadatnama

hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda