Telefon / WhatsApp / Skype
+86 18810788819
E-poçta
john@xinfatools.com   sales@xinfatools.com

Senagat habarlary

 • Kebşirleýjileriň kebşirleme kemçilikleriniň makroskopiki derňewini bilmeli

  Kebşirleýjileriň kebşirleme kemçilikleriniň makroskopiki derňewini bilmeli

  Kebşirlenen gurluşlar, kebşirlenen önümler we kebşirlenen bogunlar üçin hil talaplary köp taraply.Bilelikdäki ýerine ýetiriş we gurama ýaly içerki talaplary öz içine alýar.Şol bir wagtyň özünde daşky görnüşi, görnüşi, ululygy takyklygy, kebşirleme tikişiniň emele gelmegi, üstü we int ...
  Koprak oka
 • Carbonokary uglerod polat kebşirlände haýsy nokatlara üns bermelidiris

  Carbonokary uglerod polat kebşirlände haýsy nokatlara üns bermelidiris

  Carbonokary uglerod polat, w (C) 0,6% -den ýokary bolan uglerod polady aňladýar.Orta uglerod polatdan gatylaşmak we sowuk çatryklaryň döremegine has duýgur bolan ýokary uglerod martensitini emele getirmek has uly meýli bar.Şol bir wagtyň özünde kebşirleýiş ýylylyk täsirinde emele gelen martensit gurluşy ...
  Koprak oka
 • Kebşirleýjiler, durnukly, takyk we rehimsiz nädip düşünýärsiňiz?

  Kebşirleýjiler, durnukly, takyk we rehimsiz nädip düşünýärsiňiz?

  Aboveokardaky suratlara seredensoň, gaty çeper we amatly görünýärmi?Şeýle kebşirleýiş tehnologiýasyny öwrenmek isleýärsiňizmi?Indi redaktor her kimiň öwrenmegi we habarlaşmagy üçin öz usullaryny jemledi.Wrongalňyşmaýan bolsam, meni düzedip bilersiňiz.Üçünji jemläp bolar ...
  Koprak oka
 • Buraw siklini saýlamak barada aýdylanda, adatça üç saýlawymyz bar:

  Buraw siklini saýlamak barada aýdylanda, adatça üç saýlawymyz bar:

  1.G73 (çip döwmek sikli), adatça buraw bitiniň diametrinden 3 esse ýokary, ýöne buraw bitiniň täsirli gyrasyndan geçmeýän deşikleri gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.2.G81 (ýalpak deşik sikli), adatça merkezi deşikleri burawlamak üçin ulanylýar we burawdan ýokary däl ...
  Koprak oka
 • CNC operasiýa paneliniň düşündirişi, bu düwmeleriň nämäni aňladýandygyny görüň

  CNC operasiýa paneliniň düşündirişi, bu düwmeleriň nämäni aňladýandygyny görüň

  Işleýiş merkeziniň iş paneli, her CNC işgäri bilen gatnaşyga girýän zat.Geliň, bu düwmeleriň manysyna göz aýlalyň.Gyzyl düwme gyssagly durmak düwmesidir.Bu wyklýuçatel basylanda, maşyn guraly, adatça adatdan daşary ýa-da garaşylmadyk ýagdaýda durar ...
  Koprak oka
 • UG programmirleme bilen başlamaga kömek etjek esasy bilimler

  UG programmirleme bilen başlamaga kömek etjek esasy bilimler

  CNC işleýiş programmirlemesi, işleýiş böleklerini, iş parametrlerini, iş böleginiň ululygyny, gurallaryň süýşmeginiň ugruny we beýleki kömekçi hereketleri (gural çalşmak, sowatmak, iş böleklerini ýüklemek we düşürmek we ş.m.) ýazmak tertibinde ýazmakdyr. prog laýyklykda ...
  Koprak oka
 • Kebşiriň erbet emele gelmeginiň sebäbi näme?

  Kebşiriň erbet emele gelmeginiň sebäbi näme?

  Prosessor faktorlaryndan başga-da, kebşirlemegiň beýleki faktorlary, meselem, çukuryň ululygy we boşlugyň ululygy, elektrodyň we iş böleginiň ýapgyt burçy we bogunyň giňişlik ýagdaýy kebşäniň emele gelmegine we kebşiniň ululygyna täsir edip biler.Sinfa kebşirleýiş enjamynyň häsiýeti bar ...
  Koprak oka
 • Göni tok baglanyşygy näme, göni tok ters baglanyşygy näme we kebşirlän wagtyňyz nädip saýlamaly

  Göni tok baglanyşygy näme, göni tok ters baglanyşygy näme we kebşirlän wagtyňyz nädip saýlamaly

  1. DC öňe birikdirme (ýagny öňe birikdiriş usuly): Öňe birikdiriş usuly, Xilin köprüsiniň zynjyr synagynda dielektrik ýitgisi faktoryny ölçemek üçin ulanylýan sim usulyna degişlidir.Ölçelenen dielektrik ýitgi faktory ...
  Koprak oka
 • Kebşirleýiş işiniň kwalifikasiýasy barada esasy bilim (ýylylyk güýji öndürmek)

  Kebşirleýiş işiniň kwalifikasiýasy barada esasy bilim (ýylylyk güýji öndürmek)

  Sinfa kebşirleýiş enjamlary ýokary hilli we arzan bahadan tapawutlanýar.Jikme-jiklikler üçin şu ýere baryp görmegiňizi haýyş edýäris: Kebşirleýiş we kesiji öndürijiler - Hytaý kebşirleýiş we kesiş zawody we üpjün edijiler (xinfatools.com) 1. Kebşirlemek düşünjesi ...
  Koprak oka
 • Kriogen howany bölmek azot öndürmek näme

  Kriogen howany bölmek azot önümçiligi, birnäçe onýyllyklaryň taryhy bolan adaty azot öndürmek usulydyr.Howany çig mal hökmünde ulanýar, gysýar we arassalaýar, soňra howany suwuk howada suwuklandyrmak üçin ýylylyk çalşygyny ulanýar.Suwuk howa esasan garyndy ...
  Koprak oka
 • Azot seriýasy Azotyň ulanylyşy

  Azotyň dürli pudaklarda ulanylyşy 1. Azotyň ulanylmagy reňksiz, zähersiz, yssyz inert gazy.Şonuň üçin gaz azoty gorag gazy hökmünde giňden ulanyldy.Suwuk azot wi bilen aragatnaşykda bolup bilýän doňdurma serişdesi hökmünde giňden ulanyldy ...
  Koprak oka
 • Azot generatorynyň derman senagatynda ulanylmagy

  Azot generatory (azot generatory hem diýilýär) gysylan howany çig mal hökmünde ulanýan we howadaky azody bölmek üçin azot we kislorody saýlamak üçin uglerod molekulýar elek atly adsorbent ulanýan enjamdyr.Dürli klassifikasiýa görä m ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/15